Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
       1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
            แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการคมนาคมปละการขนส่ง
            แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
       2.  ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
            แนวทางที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคม
            แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา
            แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน และนันทนาการ
            แนวทางที่ 4 การส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
            แนวทางที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
            แนวทางที่ 2 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
            แนวทางที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       4.  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
            แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
            แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
            แนวทางที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร
            แนวทางที่ 4 การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
       5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
            แนวทางที่ 1 การกำจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสีย
            แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            แนวทางที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
       6.  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
            แนวทางที่ 1 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
            แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

เลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ : 0-3226-1830  แฟกซ์ : 0-3226-1830 ต่อ 18  E-mail : admin@chombung.go.th
Powered By 
chombung.go.th